Day: March 8, 2021

ขายบุหรี่ไฟฟ้า

10 เหตุผลห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าประเทศไทย10 เหตุผลห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าประเทศไทย

ในปัจจุบันมีคนให้ความสนใจและหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่มวนธรรมดา เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสะดวกสบาย เป็นต้น ในหลายประเทศมีการอนุมัติอนุญาตให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ แต่มีมาตรการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็ก หรือเพื่อไม่ให้เกินขนาด แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ถูกกฎหมาย  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.ของทุกปี ขณะนี้ทั่วโลกประสบปัญหาบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพยายามส่งเสริมการขายยาสูบชนิดใหม่ โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ส่งผลให้สหพันธ์ต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ ได้ออกคำแนะนำนโยบายในการควบคุมสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฮบริดที่ไม่มีการเผาไหม้ คือ การห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเหตุผล 10 ข้อ ดังต่อไปนี้ จากการสังเกตและวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าบริษัทบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าหรือผู้ขายจะพุ่งเป้าการตลาดไปที่เยาวชนเป็นหลัก เนื่องจากสามารถโน้มน้าวได้ง่าย และเยาวชนเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ อยากเล่นอยากลองสิ่งต่างๆ อยู่เป็นประจำ